Zaterdag 23 juni, 2018 - Tours (FR)

CPNUE

Jaarlijkse Algemene Vergadering

 

 

Daarin werd overgegaan tot herverkiezing van het bestuur.

Volgens de statuten moet het bestuur samengesteld zijn uit personen uit minstens 4 verschillende lidstaten.

(De voorzitter, de ondervoorzitter, de algemeen secretaris en de penningmeester...)

De volgorde van toewijzing van het mandaat der voorzitter en ondervoorzitter is vastgelegd in de statuten en weerspiegelt dat van de Europese Vereniging der notarissen.

Bij de laatste hervorming van de statuten, werd de duur van de mandaten beperkt tot 2 jaar.

De vergadering dankte voorafgaandelijk de uittredende voorzitter voor zijn inzet gedurende zijn 4 jaar durend ambt.

Werden benoemd:

  • Als voorzitter: de heer Ludwig RASSCHAERT  (België).
  • Als ondervoorzitter: de heer Gabriele ROSSETTI, (Italië);
  • Als Algemeen Secretaris: de heer Hans VAN DER WERF (Nederland);
  • Als Penningmeester: de heer Roger CLENET (Frankrijk).
Laatse Nieuws

 

Vervolgens werden de andere punten op de agenda behandeld en goedgekeurd.

Na de algemene vergadering werd door de Italiaanse delegatie aangekondigd dat er door hen een internationaal evenement zal worden georganiseerd met als titel:

 

 Sociale bescherming en professionele opleiding van en in het notariaat,

in de evolutie van de 21ste eeuw;

ten dienste van de burgers 

 

Het evenement zal worden gehouden in Palermo (Sicilië), op zaterdag 10 november 2018.

Het doel daarvan is om de aandacht van collega's te vestigen op zo'n modern en brandend onderwerp, en het gevoel van het belang van onze vereniging door te geven om dit met de juiste hulpmiddelen aan te pakken.

Om deze reden zullen niet alleen de vertegenwoordigers van nationale en supranationale organisaties deelnemen, maar wordt er naar gestreefd om collega's uit heel Europa uit te nodigen om een zo groot mogelijke en representatieve vergadering van onze sector te vormen.