Interview met Marius Stračkaitis

Voorzitter van de CNUE, en

Voorzitter van de Kamer van Notarissen van Litouwen

 

 

1.- De Kamer van Notarissen van Litouwen trad in 2004 toe tot de CNUE, nadat Litouwen volwaardig lid van de Europese Unie werd. Met welke middelen bent u van plan uw werk in de CNUE te ontwikkelen?

Het voorzitterschap van de CNUE, dat ik op 11 januari 2024 heb overgenomen van mijn gewaardeerde collega, de Duitse notaris dr. Peter Stelmaszczyk, is een enorme verantwoordelijkheid, zowel voor het Litouwse notariaat als voor ons land, dat in 2004 tot de Europese Unie is toegetreden. In de afgelopen twintig jaar in de Europese familie heeft het pad van notariële hervormingen en professionele ontwikkeling er allemaal toe geleid dat we klaar zijn om de uitdaging aan te gaan om de 50.000 notarissen van de Europese Unie en het vijfde van een miljoen notariële medewerkers te vertegenwoordigen.

 

2.- Wat zijn de doelstellingen of het programma van uw werk voor dit jaar 2024?

Ik heb drie prioriteiten voor het CNUE-voorzitterschap voor het jaar 2024 geïdentificeerd.

De eerste en belangrijkste prioriteit van mijn voorzitterschap is de versterking van het notariaat. We bespreken vaak de nieuwe bevoegdheden die aan notarissen in bepaalde landen zijn toegekend. Notarissen worden steeds vaker belast met de certificering van onbetwiste echtscheidingen; in sommige landen kunnen ze ook huwelijken certificeren, en de bevoegdheid van apostille-certificering van documenten wordt overgedragen aan notarissen.

Hieruit blijkt dat de staat de kwaliteit, betrouwbaarheid, snelheid en efficiëntie van het werk van notarissen waardeert.

Mijn doel is dan ook om notariaten te helpen die een beperkt aantal functies hebben en die hun bevoegdheden kunnen en willen uitbreiden om meer functies te verwerven.

De notariaten die voldoende functies hebben, moeten wij helpen die functies in stand te houden.

De tweede prioriteit van het voorzitterschap is de digitalisering van de notariële dienstverlening. Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden voor zowel cliënten als notarissen.

De mogelijkheid om notariële akten op afstand te verrichten vergroot de toegankelijkheid van notariële diensten. Informatietechnologie en het gebruik van artificiële  intelligentie kunnen het werk van notarissen vergemakkelijken. Zoals ik herhaaldelijk heb gezegd, is het ondanks de snelle ontwikkeling van digitale technologieën en de digitalisering van processen belangrijk dat de rol van de notaris, als professional die rechtszekerheid biedt, behouden blijft.

Een andere prioriteit is de hulp aan Oekraïne. We mogen het niet beu worden Oekraïne te steunen, zowel bij het hervormen en digitaliseren van het notariaat als bij het helpen van de notarissen en hun families die door de oorlog zijn getroffen.

 

Vindt u niet dat werknemers uitdrukkelijk moeten worden beschouwd als medewerkers van de notaris voor de efficiënte uitoefening van zijn functie?

 

Ruim vijfentwintig jaar geleden begon ik te werken in het notariaat, nadat ik mijn studie aan de Universiteit van Vilnius had afgerond. Ik heb drie jaar als notarisassistent gewerkt en daarna nog eens vier jaar als assessor (kandidaat-notaris). Dus al voordat ik notaris werd, had ik alles geleerd en bestudeerd over het werk van de notaris. Daarom ben ik mij terdege bewust van het belang van de medewerkers van het notariaat en de bijdrage van hun kwalificaties en competentie aan de snelle, hoogwaardige en professionele notariële handelingen van de notaris. De medewerkers van notariskantoren dragen niet alleen een grote verantwoordelijkheid voor het opmaken van documenten voor een notariële transactie, maar ook voor de communicatie met cliënten en het hen op een beschaafde manier helpen.

Daarom beschouw ik de medewerkers van notariskantoren (en mijn collega’s zullen het daar ook mee eens zijn) als leden van één grote notariële familie.

 

3.- De Europese instellingen nemen belangrijke dossiers aan die een impact zullen hebben op de activiteiten van notarissen: creatie van een Europese digitale identiteitsportfolio, wetgeving inzake kunstmatige intelligentie, uitbreiding en verbetering van het gebruik van digitale instrumenten en processen in de wetgeving. Wat is de betekenis van al deze projecten voor Europese burgers en voor notarissen in Europa? Is het naar uw mening positief?

Digitale hulpmiddelen kunnen burgers helpen sneller en efficiënter de diensten te krijgen die ze nodig hebben. Tegelijkertijd brengt de digitalisering een aantal uitdagingen met zich mee, van de digitale vaardigheden van burgers tot nieuwe vormen van illegale activiteiten. Daarom is het, ondanks de snelle ontwikkeling van digitale technologieën en de digitalisering van processen, belangrijk om de rol van de notaris als professional die rechtszekerheid biedt, te behouden.

Hetzelfde beginsel van het waarborgen van rechtszekerheid moet van toepassing zijn op kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, maar ook een van de grootste kansen. De ontwikkeling van het gebruik van AI is van groot belang voor Europese notariaten, en de Raad van Notariaten van de Europese Unie houdt notarissen al in de gaten en moedigt ze aan om de mogelijkheden van AI in het notariaat te bespreken en te onderzoeken. Doordacht geïntegreerde AI zou zowel notarissen en werknemers kunnen helpen bij het omgaan met juridische zaken, als de cliënten van notarissen, door chatbots te introduceren die de communicatie voorafgaand aan notariële handelingen kunnen vergemakkelijken.

 

4.- Gedurende 2022 en 2023 heeft de CNUE zich ingezet voor Oekraïense burgers en notarissen. Zult u tijdens uw mandaat Oekraïne blijven steunen?

Hulp aan Oekraïense notarissen is een van de prioriteiten van het Litouwse voorzitterschap van de CNUE. Begin dit jaar zijn we er al in geslaagd het besluit van de CNUE ten uitvoer te leggen ter ondersteuning van het liefdadigheidsfonds "Red Oekraïense notarissen en hun families", opgericht door de Oekraïense Kamer van Notarissen. Dit bedrag van ruim 90.000 euro zal door de Oekraïense Kamer van Notarissen worden verdeeld onder notarissen die hebben geleden onder Russische agressie. Als hoogtepunt van het CNUE-voorzitterschap organiseren we in september in Vilnius een grote conferentie over hulp aan Oekraïne, waar we zullen spreken over de zoektocht naar manieren om Oekraïense notarissen verder te helpen, de hervormingen van het Oekraïense notariaat en de inzichten van de notariaten van de lidstaten van de Europese Unie over deze kwesties. Persoonlijk voel ik mij verplicht om mijn collega's in Oekraïne te helpen en ik sta in direct contact met de voorzitter van de Oekraïense Kamer van Notarissen, Volodymyr Marchenko. Mijn eerste bezoek aan Kiev was in 2014, toen we nog de overblijfselen van de barricades op het Onafhankelijkheidsplein (Maidan) konden zien. Sindsdien heb ik Oekraïne verschillende keren bezocht, zowel als lid van de Commissie voor Internationale Notariële Samenwerking van de Internationale Unie van Latijnse Notarissen (UINL) dan als voorzitter van de Litouwse Kamer van Notarissen. We zijn erin geslaagd verschillende succesvolle evenementen te organiseren – conferenties, seminars, waar we goede praktijken op het gebied van notariële hervormingen deelden. Ik hoop dat de kennis die we hebben doorgegeven onze Oekraïense collega's helpt hun plicht te vervullen in een moeilijke oorlogstijd. Ik kan met vertrouwen zeggen dat onze Oekraïense collega's net zo standvastig zijn als heel Oekraïne.

 

5.- Het Latijns-Germaanse notariële systeem is het meest wijdverbreid in de huidige Europese Unie. Maar dit systeem bestaat niet in Groot-Brittannië en Ierland, noch in de Scandinavische landen. Is dit een groot probleem op het moment dat de notariële functie wordt voorgesteld aan de Brusselse autoriteiten?

De essentie van de CNUE is het verenigen en vertegenwoordigen van de belangen van Europese notarissen die hebben gekozen voor de principes van het Latijnse notariaat. Als lid van de Europese Unie was de invloed van het Verenigd Koninkrijk als politiek en economisch sterk land, en de invloed van het Angelsaksische rechtssysteem, ongetwijfeld voelbaar in Brussel. Maar toen kwam de Brexit. We kunnen ons nu niet concentreren op theoretische of praktische geschillen over welk rechtssysteem de overhand zou moeten krijgen, maar op het versterken van het Latijnse notariaat en het vertegenwoordigen van zijn belangen.

De situatie van notariaten is in elk EU-land anders, maar we zijn allemaal verenigd door een gemeenschappelijk doel: een sterk en stabiel notariaat. Het versterken van het notariaat is mijn eerste en belangrijkste prioriteit voor het Litouwse notariële voorzitterschap. 2024 is een jaar van belangrijke veranderingen in de structuren van de Europese Unie, maar ik hoop dat de Europese notarissen hun belangen op een verenigde en solidaire manier zullen behartigen.

 

6.- Zou de eenmaking van de notariële systemen in Europa handig zijn, is het mogelijk, is het mogelijk en wenselijk onder notarissen van het Latijns-Germaanse type?

Er zijn verschillende hypothetische discussies geweest over de vraag of de rechtssystemen van verschillende EU-landen, zoals het burgerlijk wetboek, samengevoegd of verenigd moeten worden. Het blijven theoretische overwegingen. Ik denk niet dat de ideeën over het verenigen van rechtssystemen in Europa op dit moment relevant zijn. Mijn zorg als voorzitter van de CNUE is de versterking van het Latijnse notariaat en het delen van beste praktijken. Het Litouwse notariaat is gebaseerd op de Latijns-Germaanse traditie, en dertig jaar hervormingen hebben ertoe geleid dat het notariaat het beroep is geworden met het hoogste publieke vertrouwen, waaraan de staat steeds meer bevoegdheden delegeert. Andere landen met moderne Latijnse notariaten hebben ook belangrijke resultaten geboekt. Deze succesverhalen willen wij delen met onze Europese collega’s.

 

7.- Wat is de huidige situatie van het Litouwse notariskantoor met betrekking tot Litouwen? Wat zijn zijn ambities en verlangens?

In 2022 vierde het Litouwse notariaat de dertigste verjaardag van de hervorming die het Sovjetnotariaat omvormde tot een Latijns notariaat. In de afgelopen drie decennia is het notariaat in Litouwen een stabiel, betrouwbaar en belangrijk onderdeel van het rechtssysteem geworden. De wet kent veel bevoegdheden toe aan Litouwse notarissen, waaronder een sleutelrol op het gebied van erfenissen, hypotheken en pandrechten, overdracht van onroerend goed en financiële transparantie, en het voorkomen van het witwassen van geld. De staat vertrouwt op de professionaliteit van notarissen en heeft voortdurend aanvullende bevoegdheden gedelegeerd aan Litouwse notarissen, waardoor de lasten voor de rechtbanken worden verlicht. We kunnen zeggen dat notarissen optreden als preventieve rechters. Zo zijn sinds 2012 de functies van een hypotheekrechter overgedragen aan notarissen, en sinds begin 2023 hebben notarissen het recht verworven om de onbetwiste echtscheiding goed te keuren als de echtgenoten geen minderjarige kinderen hebben. Bovendien hebben notarissen het recht gekregen om kwesties over familievermogen te behandelen, waarbij de rechten van minderjarigen worden gewaarborgd. Van alle juridische beroepen heeft het publiek het meeste vertrouwen in notarissen, zoals blijkt uit sociologische onderzoeken die sinds 2005 zijn uitgevoerd op verzoek van de Litouwse Kamer van Notarissen. Andere belangrijke processen vinden plaats in het Litouwse notariaat. Vanaf juli 2021 kunnen Litouwse notarissen notariële akten op afstand verrichten. Momenteel worden er maandelijks 4-5 duizend notariële akten verricht. Notarissen en hun cliënten maken gebruik van het elektronische systeem eNotaras, dat op initiatief en op kosten van de Litouwse Kamer van Notarissen tot stand is gekomen. Alle notariële akten kunnen op afstand worden verricht, behalve de bevestiging van een testament, de aanvaarding van een testament in bewaring en de bevestiging van het feit dat een persoon leeft en zich op een bepaalde plaats bevindt. eNotaras is het resultaat van twaalf jaar werk om extra toegang en gemak te creëren voor cliënten en de notaris, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de notaris de controle behoudt over de wettigheid en de suprematie van het recht. Ook bij de authentificatie op afstand van de identiteit van de cliënt wordt gebruik gemaakt van technologische oplossingen op basis van kunstmatige intelligentie, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de notaris. Momenteel volgen wij de discussie over de inzet van kunstmatige intelligentie ten behoeve van notarissen nauwlettend. Om het antwoord samen te vatten, zal ik zeggen: De doelstellingen van het Litouwse notariaat zijn om de professionaliteit en kwalificatie van notarissen verder te vergroten, om het vertrouwen in ons beroep te versterken en om nieuwe technologieën te gebruiken terwijl de controle over het juridische proces in handen blijft. van notarissen.

 

8.- Tot slot, wat is uw indruk of prognose over de toekomst van het notariskantoor in Europa?

De CNUE vertegenwoordigt 50.000 notarissen en een vijfde miljoen van hun personeel uit 22 lidstaten en 8 waarnemers. Hoewel ze allemaal verenigd zijn door het principe van het Latijnse notariaat, is er een grote diversiteit. Elk land heeft zijn eigen wetten, zijn eigen juridische tradities, zijn eigen politieke, economische en sociale kwesties. Wanneer we met onze collega's bij de CNUE praten, zien we daarom een complex beeld. In sommige landen zijn notarissen bereid nieuwe functies en bevoegdheden te verwerven. In andere gevallen is het de bedoeling om ze in stand te houden. Alle notarissen zouden dus een andere betekenis geven aan de term 'versterking van het notariaat'. Een ander aspect is dat de technologische vooruitgang en de opkomende oplossingen voor kunstmatige intelligentie voor iedereen dezelfde uitdagingen met zich meebrengen. We kunnen al zeggen dat informatietechnologieën unieke werkmogelijkheden bieden voor notarissen, maar het is noodzakelijk om te begrijpen dat de automatisering van dataregisters, de integratie van slimme systemen en kunstmatige-intelligentietoepassingen de notaris, noch het personeel van de notaris, niet kunnen vervangen, maar hun werk kunnen vergemakkelijken. . Alleen een hooggekwalificeerde advocaat, zoals een notaris, zal in staat zijn de wil van een persoon te begrijpen, zijn/haar behoeften te identificeren en fraude te voorkomen, met andere woorden, om de wettigheid in burgerlijke relaties te bewaken. Ik ben ervan overtuigd dat dit een van de belangrijkste ambities is van elk Europees notariaat.