STATUTEN

Laatst aangepast op datum van 22/06/2019

 

 

ARTIKEL 1 : Naam

De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) en draagt de naam “Confederatie van het Personeel van de Notariaten van de Europese Unie”, in het Frans “Confédération du Personnel des Notariats de l’Union Européenne”, en afgekort “CPNUE​".

 

ARTIKEL 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vzw is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De administratieve zetel in België zal gelegen zijn op het adres van de algemene secretaris van de Koninklijke Beroepsvereniging van het Personeel van Belgische Notariskantoren.

In elke lidstaat kunnen bijkomende kantoren worden opgericht.

 

ARTIKEL 3. Doel of Voorwerp van de vzw

Binnen  de Europese ruimte, in alle landen aangesloten bij de internationale vereniging van het Latijnse notariaat (UINL)

- Het promoten en doen erkennen van het personeel der notariskantoren.

- het bestuderen, het behartigen en het ontwikkelen van de professionele, morele en stoffelijke belangen van haar leden.

- Het overbrengen van gemeenschappelijke beslissingen en wensen van haar leden naar de Europese autoriteiten, instellingen en werkgeversverenigingen.

- Het bevorderen van de sociale en beroepsbanden tussen haar leden en de harmonisering van hun standpunten.

- Het verzamelen, behandelen en overbrengen van alle inlichtingen en informatie op internationaal vlak, met betrekking tot het personeel van de notariskantoren.

- Het coördineren van allerlei vormen van opleiding voor alle beroepscategorieën in het notariaat, en het organiseren van congresdagen en opleidingsseminaries met het oog op de verbetering van de kennis over het Europees recht en notarieel recht.

- Ten dienste van, en of in samenwerking met haar leden, het uitvoeren van alle soorten studies en onderzoek, met het oog op de verbetering en bevoordeliging van de arbeidsomstandigheden binnen de Europese ruimte, en het verzekeren en verdedigen van de belangen van haar leden en het ontwikkelen en uitbreiden van haar samenwerking.

- Tezelfdertijd doet zij al het mogelijke om onder haar leden de beste verstandhouding te vestigen en te bevorderen.

-  Bovendien neemt de vereniging alle maatregelen voor de oprichting, buiten haar schoot, van alle instellingen, nuttig om de morele en materiële belangen van haar leden te behartigen.

- De vereniging is eveneens bevoegd om in naam van de leden, rechtsgeldig tot stand te brengen en te ondertekenen alle Europese collectieve overeenkomsten met betrekking tot hun professionele en sociale belangen: statuut, bediendencontracten, pensioen, sociaal fonds. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend, en voor zoveel deze overeenkomsten niet vallen onder de bevoegdheid van de nationale beroepsorganisaties. De vereniging mag beroep doen op groeperingen naar keuze die haar bijstand kunnen verlenen en haar kansen op slagen kunnen verhogen; terwijl zijzelf de werkzaamheden coördineert. Zij kan met de bedoelde groeperingen alle voorafgaande overeenkomsten sluiten die, naar haar oordeel, het beoogde doel kunnen bevorderen.

De vereniging mag tijdschriften en publicaties uitgeven.

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

 

ARTIKEL 4 : Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan enkel ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering vastgesteld volgens de regels van een statutenwijziging.

 

ARTIKEL 5 : Leden der vereniging

De vereniging kan volgende soorten leden tellen:

- Effectieve leden;

- Waarnemende leden; en

- Toegetreden leden;

Effectieve leden:

Effectieve leden van de vereniging zijn :

de beroepsverenigingen, unies, syndicaten, vennootschappen, en federaties, van het personeel van de notariskantoren van het notariaat volgens Latijns recht, van de landen die deel uitmaken van de Europese Unie; zoals: Duitsland, België, Oostenrijk, Spanje, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië,  Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, de Tsjechische Republiek, Slowakije en Slovenië; en dit vanaf het ogenblik dat deze landen zijn toegetreden tot onderhavige vereniging bij afzonderlijke toetredingsakte.

Kunnen worden aanvaard als effectief nieuw lid, de beroepsverenigingen, unies, syndicaten, vennootschappen, en federaties van het personeel van notariskantoren van het notariaat volgens Latijns recht, van de landen die nieuw toetreden tot de Europese Unie.

Waarnemende leden:

Vanaf het ogenblik dat hun land als officieel kandidaat is erkend om toe te treden tot de Europese Unie, kunnen zij door de Algemene Vergadering toegelaten worden als waarnemend lid.

De waarnemende leden worden uitgenodigd op de algemene vergadering, doch zij bezitten geen stemrecht.

Toegetreden leden:

Kunnen in persoonlijke naam en als individueel lid als hierna bedoeld, met enkel raadgevende stem,  toegelaten worden als toegetreden lid:

Het personeel van de notariskantoren van het notariaat volgens Latijns recht, van de landen die deel uitmaken van de Europese Unie:

 • waar geen beroepsverenigingen, unies, syndicaten, vennootschappen, en federaties bestaan, of
 • wanneer de eventuele toch bestaande beroepsverenigingen, unies, syndicaten, vennootschappen, zich niet als effectief lid van onderhavige vereniging wensen in te schrijven of niet zouden aanvaard worden. 

Dit kan gaan over zowel nog personeelsleden in actieve dienst, dan over gepensioneerden.

Bij hun schriftelijke aanvraag tot toetreding zullen zij dienen aan te tonen dat zij effectief een actief of gepensioneerd personeelslid zijn van het notariaat volgens Latijns recht van de hierboven genoemde landen.

Wie lid wil worden, dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de voorzitter of de secretaris. Dit schriftelijke verzoek kan gebeuren per brief of per e-mail.

De toelating van alle soorten leden vereist steeds een beslissing van de algemene vergadering genomen bij een drie/vierden meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Deze beslissing van al dan niet aanvaarding moet niet gemotiveerd worden.

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Ingeval er in een bepaalde lidstaat een nationale federatie bestaat, zal ieder andere vereniging van datzelfde land, die probeert aanvaard te worden door de Vzw, dienen aan te tonen te behoren tot die nationale federatie, en niet als lid aanvaard kunnen worden door de CPNUE zonder uitdrukkelijke toestemming van deze nationale federatie.

Uitsluiting leden

Elk lid, zowel een effectief, waarnemend als toegetreden lid kan uit de vereniging worden gesloten:

 • Ingeval van wijziging van hun wettelijk statuut, waardoor zij ophouden te behoren tot een land van het Latijns notariaat, of
 • bij het stelselmatig niet naleven van de statuten of van de bijzondere reglementen dewelke werden goedgekeurd door de algemene vergadering;
 • ingeval van kennelijk wangedrag;
 • wanneer hun lidmaatschap en hun handelingen de belangen van de vereniging schaden.

De uitsluiting vereist steeds een beslissing genomen met vier/vijfden meerderheid der uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de stem van het lid waarover de uitsluiting handelt.

De stemming over de beëindiging van het lidmaatschap is geheim.

Uittreding van leden

Elk lid (zowel effectief lid, waarnemend lid als toegetreden lid) kan op elk moment uit de vzw ontslag nemen door dat ontslag schriftelijk bekend te maken aan het Bestuur.

De ontslagneming vanwege een lid gaat pas in na een opzegtermijn van 3 maanden.

Als door de ontslagneming van een lid het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt de ontslagneming opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is gevonden.

Geen enkel lid [effectief lid, waarnemend lid of toegetreden lid], noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw.

Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.

Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enzovoort.

Rechten en plichten van de leden

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen.

Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.

Daarnaast hebben alle leden alle rechten en plichten die in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (verder WVV genoemd) vastgelegd zijn.

 

ARTIKEL 6 :

Het aantal effectieve leden mag nooit minder dan 4 bedragen.

Enkel de effectieve leden zijn stemgerechtigd op de algemene vergadering.

De effectieve leden worden vertegenwoordigd door de dienstdoende voorzitter of door een lid van het dagelijks bestuur van het effectieve lid, speciaal daartoe aangeduid door hun dagelijks bestuur.

 

ARTIKEL 7 : Lidgelden

De door de effectieve leden te betalen lidgelden worden vastgesteld door de Algemene Vergadering, op basis van de budgettaire noden.  Het maximaal bedrag van het lidgeld door ieder effectief lid verschuldigd, wordt vastgesteld op 3.000 Euro jaar.

De door de waarnemende leden te betalen lidgelden zal de/helft bedragen van de lidgelden vastgesteld voor de effectieve leden.

De toegetreden leden, met inbegrip van de hierboven bedoelde individuele leden, zijn geen lidgelden verschuldigd.

Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering dient het lidgeld betaald te worden in trimestriële gedeelten, binnen de eerste 15 dagen van de maanden januari, april, juli en oktober.

De leden van de vzw lopen uit hoofde van hun verplichtingen tegenover de vereniging, geen enkele persoonlijke verplichting op.

 

ARTIKEL 8 : Organen der VZW

De organen zijn :

 1. De Algemene Vergadering
 2. Het bestuursorgaan
 3. Het dagelijks bestuur

 

ARTIKEL 9 : De Algemene Vergadering

De algemene vergadering der effectieve leden is het hoogste orgaan der vzw.

Zij beschikt over alle machten, met uitzondering van die handelingen dewelke specifiek werden toegekend aan andere organen binnen de vzw.

Behoren tot haar exclusieve bevoegdheid:

 • wijziging van de statuten,
 • benoeming en ontslag van de voorzitter, de ondervoorzitter, en de leden van het Dagelijks Bestuur;
 • goedkeuring van de jaarrekeningen en budgetten
 • de vaststelling van de lidgelden
 • de vrijwillige ontbinding der vereniging
 • Alle beslissingen die de bevoegdheid van de andere organen der vzw te boven gaan

 

ARTIKEL 10 :

De algemene vergadering wordt minstens één maal per jaar gehouden, ingevolge beslissing en op uitnodiging van de voorzitter en telkens wanneer het algemeen of sociaal belang van de vzw dit vereist, en tevens op verzoek van minstens 3 effectieve leden.

De algemene vergadering wordt gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

Voor zover mogelijk worden de algemene vergaderingen gehouden telkens in een verschillende lidstaat, in welk geval het plaatselijke effectieve lid instaat voor de noodzakelijke logistieke organisatie van deze algemene vergadering.

Waarnemende en toegetreden leden mogen aanwezig zijn, doch enkel met raadgevende stem.

 

ARTIKEL 11

De uitnodigingen gebeuren door de Voorzitter, minstens 6 weken op voorhand. Zij bevatten steeds het ontwerp van de agenda.

De voorlopige agenda moet steeds worden overgemaakt aan de effectieve leden zoals voorzien in de vorige alinea, en in voorkomend geval aan de waarnemende en toegetreden leden minstens 3 weken op voorhand.

In de week volgend op de verzending van de agenda kunnen de effectieve leden nieuwe aan de agenda toe te voegen punten voorstellen.

Elk voorstel moet voorgedragen worden door minstens 3 effectieve leden.

De definitieve agenda wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van de algemene vergadering vastgesteld en onmiddellijk bekendgemaakt aan de leden, via elektronische weg.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter, en ingeval van afwezigheid, door de Ondervoorzitter.

De algemene vergadering duidt een secretaris en 2 stemopnemers aan.

 

ARTIKEL 12 : Processen-verbaal

De processen-verbaal worden opgemaakt door de secretaris, onder de verantwoordelijkheid van de Voorzitter en worden ter nazicht voorgelegd aan het Bestuursorgaan; en worden voor elke andere beslissing ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.

De beslissingen worden, op gelijk welke manier, schriftelijk medegedeeld en ter kennis gebracht van de effectieve leden.

 

ARTIKEL 13 : Beraadslagingen

De algemene vergadering kan in principe slechts beraadslagen, op basis van een schriftelijk en gemotiveerd voorstel dewelke op voorhand en samen met de definitieve agenda werd bekend gemaakt.

Evenwel, op voorstel van één of meerdere effectieve leden of de voorzitter, en mits het eenparig akkoord van alle effectieve leden, kunnen bij het begin der algemene vergadering andere punten aan de agenda worden toegevoegd.

 

ARTIKEL 14 : Stemrecht

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen als twee/derden van de effectieve leden vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid der op de vergadering vertegenwoordigde effectieve leden. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Enkel de voorzitters van de leden van de CPNUE, of het lid van het dagelijks bestuur van het effectieve lid, speciaal daartoe aangeduid door hun voorzitter mogen deelnemen aan de stemming.

Evenwel mogen zij zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die tevens notarisbediende moet zijn, en vergezeld van een schriftelijke volmacht hem alle machten verlenende.

Deze volmacht moet voor het begin der vergadering aan de Voorzitter worden overhandigd.

Beslissingen met betrekking tot het wijzigen der statuten dienen te worden genomen met een drie/vierde meerderheid van de vertegenwoordigde effectieve leden van de CPNUE.

Elk effectief lid beschikt over 1 stem.

Als de voorzitter van CPNUE geen nationaal voorzitter is, of geen lid is van het dagelijks bestuur van een effectief lid, beschikt hij niet over stemrecht.

De besluiten zijn bindend voor al de leden.

 

ARTIKEL 15 : De Voorzitter en orde op de vergaderingen

De Voorzitter houdt toezicht op en staat in voor de uitvoering van de statuten en speciale reglementen.

Hij zorgt voor de orde op de vergaderingen.

Hij neemt alle nodige maatregelen voor het uitvoeren van de beslissingen van het bestuursorgaan.

De Voorzitter kan het bestuursorgaan samenroepen telkens als de belangen van de vereniging dit vereisen. Hij is verplicht dit te doen indien ten minste drie andere leden van het bestuursorgaan hierom schriftelijk verzoeken.

 

ARTIKEL 16 : Opdracht en machten van de Voorzitter op de Vergaderingen van de CPNUE.

De algemene vergadering en het bestuursorgaan worden voorgezeten door de Voorzitter van de CPNUE.

Afhankelijk van de actualiteit en telkens de belangen van de CPNUE het vereisen, wordt de algemene vergadering samengeroepen door de Voorzitter, en dit na overleg met het bestuursorgaan (zie art. 17)

 • Hij zit de vergaderingen voor;
 • Stelt de agendapunten voor, bij voorkeur op basis van vooraf medegedeelde geschreven documenten;
 • Ziet toe op de behandeling van de agenda
 • Maakt verslag over elk agendapunt
 • Geeft en neemt het woord, en organiseert de mondelinge interventies
 • gaat over tot rondvraag op de vergadering,
 • Maakt een synthese van het gevoerde debat
 • Legt de beslissingen en voorstellen ter stemming
 • Ziet toe en verzekert de opvolging van de genomen beslissingen.

 

ARTIKEL 17 : Het bestuursorgaan en Dagelijks Bestuur

Het bestuursorgaan zoals bedoeld door het Belgische WVV bestaat uit maximaal 10 leden uit minimaal 4 verschillende landen.

    Het bestuursorgaan

bestaat uit:

1 voorzitter,

1 ondervoorzitter,

1 algemene secretaris,

1 penningmeester

En kan aangevuld worden met maximum

2 adjunct-secretarissen

1 adjunct-penningmeester (verantwoordelijk voor de ledenadministratie), en

toegevoegde leden.

De adjunct-secretarissen behoren tot een verschillend land dan de algemeen secretaris.

De adjunct-penningmeester behoort tot een verschillend land dan de penningmeester.

Het dagelijks Bestuur

bestaat uit: de voorzitter, de ondervoorzitter, de  algemene secretaris, en de penningmeester.

 

ARTIKEL 18 : Opdracht en machten der Voorzitter.

Hij bepaalt de richtlijnen, prioriteiten en te ondernemen acties;

In samenwerking met het bestuursorgaan, houdt hij toezicht op de werkzaamheden van de vereniging, waaronder:

 • Ziet toe op de rekeningen en de begroting, door controle op de belangrijke uitgaven ;
 • Hij neemt kennis van, en indien nodig, stelt de beleidsbrieven op, dit in samenwerking met het bestuursorgaan;
 • Hij ondertekent de officiële briefwisseling of geeft volmacht aan het bestuursorgaan;
 • Hij volgt het belangrijke nieuws en bepaalt de daarop te ondernemen actie;
 • Hij zorgt voor de goede verstandhouding tussen de verschillende leden, en bevordert de dialoog;
 • Hij zorgt voor de (goede) contacten met de CNUE
 • Hij draagt zorg voor de goede doorstroming van informatie in het algemeen, en dit op een zelfde tijdstip, op dezelfde wijze en met zelfde inhoud aan alle leden.

Ingeval van dringende vragen, raadpleegt hij de effectieve leden, op gelijk welke doch snelle en schriftelijke manier, en neemt in akkoord met het bestuursorgaan de nodige maatregelen, en brengt hierover verslag uit aan de leden en op de eerstvolgende algemene vergadering.

 

ARTIKEL 19 : Opdracht en machten van de voorzitter ten opzichte van Europese en andere externe instellingen.

De voorzitter is de woordvoerder van de CPNUE, en vertolkt de gemeenschappelijke standpunten.

Hij verzekert de externe vertegenwoordiging en handelt in naam van de CPNUE ingevolge de machten hem toegekend door de algemene vergadering, of ingeval van hoogdringendheid, door het bestuursorgaan.

Hij brengt verslag uit over de uitoefening van zijn mandaat, aan de effectieve leden, en dit op een gedetailleerde manier en binnen de kortst mogelijke termijn, namelijk, over de handelingen ten opzichte van de Europese instellingen.

 

ARTIKEL 20 : Opdracht en machten der voorzitter ten opzichte van derden.

De voorzitter vertegenwoordigt de CPNUE in alle contracten afgesloten met derden.

 

ARTIKEL 21 : Benoeming

De voorzitter wordt benoemd voor een duurtijd van 2 jaar.

Onmiddellijk voorafgaand aan zijn benoeming, zal de voorzitter, binnen de schoot van het Dagelijks Bestuur, het mandaat hebben uitgeoefend van ondervoorzitter.

De voorzitter wordt, op voorstel van een effectief lid, verkozen door de algemene vergadering met een bijzondere meerderheid van 3/4e der uitgebrachte stemmen.

Het recht om een kandidaat-voorzitter voor te stellen behoort toe aan de effectieve leden, en dit in volgorde van het Franse alfabet.

De voorzitter van de CPNUE moet niet noodzakelijk de zittende voorzitter van zijn land zijn, maar hij moet al voorzitter of ondervoorzitter geweest zijn in nationale representatieve organen, of lid zijn van het nationale dagelijks bestuur van het effectieve lid, of een uitgebreide beroeps- en bestuurservaring hebben. Hij moet steeds gevolmachtigd zijn door zijn nationale voorzitter om zijn functies in de CPNUE te kunnen uitoefenen.

 

ARTIKEL 22 : De Ondervoorzitter

De duur van het mandaat van de ondervoorzitter is dezelfde dan deze van de voorzitter;

Het recht om een kandidaat-ondervoorzitter voor te stellen behoort toe aan het effectieve lid dat alfabetisch volgt op het effectieve lid dat de voorzitter voorstelt. (Volgens Frans alfabet)

De kandidaat ondervoorzitter moet voorgedragen en gemachtigd worden door zijn nationale voorzitter, om de functie van ondervoorzitter der CPNUE te kunnen uitoefenen.

Het recht tot voordragen van kandidaat voorzitter en ondervoorzitter moet geschieden uiterlijk eind juli van het jaar voorafgaand aan het jaar van verkiezing.

 

ARTIKEL 23 : Verkiesbaarheid van nieuwe effectieve leden

Nieuwe effectieve leden kunnen slechts na 3 volle jaren na hun toelating als effectief lid, verkozen worden, of een kandidaat voorstellen voor het mandaat van voorzitter of ondervoorzitter.

 

ARTIKEL 24 : Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is op een transparante en op een neutrale en onafhankelijke wijze, onder het gezag van de voorzitter, verantwoordelijk voor het logistieke, administratieve- en informatiebeheer van de  CPNUE.

Zij is verantwoordelijk voor het verzamelen en doorgeven van gemeenschappelijke informatie. Zij voert de eerste behandeling door van de Europese actualiteit.

Daarvoor ontwikkelt en onderhoudt zij de dagelijkse contacten met de CNUE en andere Europese instellingen en hun vertegenwoordigers, met het doel om de effectieve leden te informeren.

Zij doet de voorbereiding, coördineert en organiseert de bijeenkomsten van de CPNUE, en dit met betrekking tot de inhoud.

Zij verzekert het secretariaat van de Algemene Vergadering en van de vergaderingen van het bestuursorgaan.

Zij helpt werkgroepen en verslaggevers bij hun werkzaamheden, zowel op praktisch als juridisch vlak.

Zij werkt projecten uit en neemt deel aan de uitvoering van de prioriteiten van het voorzitterschap van de CPNUE

 

ARTIKEL 25 : Gasten en externe deskundigen

Met betrekking tot zeer belangrijke actuele onderwerpen, kan de CPNUE derden en externe deskundige raadplegen, en dit onder vooraf door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuursorgaan bepaalde voorwaarden.

 

ARTIKEL 26 : Jaarrekeningen

De jaarrekeningen worden ieder jaar afgesloten op 31 december, en worden opgemaakt overeenkomstig de wet.

 

ARTIKEL 27 :

De VZW kan worden ontbonden:

1° door een besluit van de algemene vergadering;

2° van rechtswege, als gevolg van een door de wet of de statuten omschreven feit of gebeurtenis;

3° door een gerechtelijke beslissing.

Voor de te volgen procedure ingeval van ontbinding der vzw zal de vereniging zich richten naar de bepalingen van artikels 2:109 tot en met 2:149 van het WVV, met inbegrip van artikel 2:135 in verband met ontbinding en vereffening in één akte.

Ingeval van vereffening van de CPNUE, beslist de algemene vergadering over de toebedeling van het resterende actief, en dit in overeenstemming met het maatschappelijk doel.

Het vereffeningssaldo mag, ingevolge de bepalingen van artikel 2:132 van het WVV noch rechtstreeks noch onrechtstreeks worden uitgekeerd aan de leden of aan de bestuurders.

Bij ontstentenis van een besluit van de algemene vergadering, geven de vereffenaars aan het vereffeningssaldo een bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht.

De leden, de belanghebbende derden en het openbaar ministerie kunnen bij de rechtbank beroep instellen tegen het besluit van de vereffenaars.

 

ARTIKEL 28 :

In geval van geschil is de bevoegde rechtbank, die van het rechtsgebied waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

 

ARTIKEL 29

Onderhavige statuten treden in werking op datum van de bekendmaking in het Belgisch staatsblad.